Kaupallinen yhteistyökumppani: kvarnx.com
Kvarn X on tuore kotimainen kryptosijoittamisen palvelu, jossa ostat ja myyt kryptovaluuttoja Pohjoismaiden laajimmasta valikoimasta, teet teknisen analyysin moderneilla työkaluilla, luot maksuttomat veroraportit verottajalle, sekä voit käyttää fiat on/off rampina Defiin.

Johdanto

Hajautettu rahoitus (decentralized finance) on erityisesti kesän 2020 “Defi Summerin” jälkeen noussut kiinnostavimmaksi kehityskohteeksi niin kryptovaluuttojen kuin perinteisen rahoitusmaailmankin näkökulmasta.

Nopeasti kehittyvä sektori on luonut sijoittajalle merkittäviä tuottomahdollisuuksia niin uusien defi-palvelujen hyödyntämisen kuin niiden pohjalla olevaan lohkoketju-infrastruktuuriin sijoittamisen muodossa.

Defin liittyviä tuottomahdollisuuksia on käsitelty laajasti Defi Suomen muissa artikkeleissa. Näitä mahdollisuuksia arvioidessa on kuitenkin hyödyllistä pitää mielessä, että defin käyttäminen ja siihen sijoittaminen tapahtuu aina laajemmassa, sijoittamisen kokonaisstrategian viitekehyksessä.

Mikäli henkilökohtainen sijoittamisen kokonaisstrategia on heikosti täsmentynyt tai kenties puuttuu kokonaan, pelkkään defiin keskittyminen saattaa hyvinkin toteutettuna johtaa saamatta jääviin tuottoihin (liiallinen varovaisuus), hallitsemattoman suuriin riskeihin tai tarpeettomaan riskinottoon (puutteellinen hajautus).

Kuten myöhemminkin artikkelissa toteamme, hyvä henkilökohtainen sijoitusstrategia on aina uniikki ja huomioi niin yksilön nykyisen elämäntilanteet (myös muutoin kuin taloudellisesti) sekä arviot tulevaisuuden näkymistä epävarmuustekijöineen.

Emme siis voi kertoa kuinka juuri sinun tulisi sijoittaa. Sen sijaan haluamme tarjota sinulle hieman ajatuksen ruokaa siitä, millaista ns. perinteinen sijottaminen on, erityisesti verrattuna defi-sijoittamiseen. Tämän pohjalta tarjoamme ehdotuksemme siitä, millaisella mentaliteetilla siihen voisi olla hyvä suhtautua, ja miten se voisi erota defi-sijoittamisesta.


Omaisuusluokkien tarkastelua

Aivan ensimmäiseksi on syytä palauttaa mieleen perusasiat perinteisistä sijoittamisen osakeluokista ja niiden ominaisuuksista.

Osakkeet

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeet ovat pitkäikäinen ja hyvin suosittu sijoituskohde. Osakkeet ovat myös olleet perinteisistä sijoituskohteista parhaiten tuottavia.

Viimeisen sadan vuoden aikana osakkeet ovat keskimäärin tuottaneet nimellisesti 10-11% ja inflaatio huomioiden (reaalituotto) 6-7%.

Osakemarkkinoilla sijoittaja on altistunut suhteellisen voimakkaille lyhyen aikavälin arvonmuutoksille, kuten 30-50% kurssilaskuille (vuoden 1929 markkinaromahduksen tapauksessa laskua jopa kryptomarkkinoiden romahdusta muistuttavat 89 prosenttia) eli volatiliteetille.

Kuitenkin keskimäärin indeksejä mukaileva osakesijoittaminen 10-15 vuoden pitoajalla on lähes aina tuottanut voittoa. Hyvän historiallisen tuottonsa vuoksi osakkeita pidetään hyvänä peruskivenä lähes jokaiseen sijoitussalkkuun. Tyypillisesti osakkeiden suositellaan muodostavan vähintään 50% sijoitussalkusta.

Korkosijoitukset

Tyypillisesti sijoitussalkun pohjana toimivia osakkeita on täydennetty korkosijoituksilla. Historiallisesti korkosijoitusten arvo on pääsääntöisesti korreloinut käänteisesti osakesijoitusten arvon kanssa, minkä vuoksi ne ovat täydentäneet hyvin toisiaan.

Historiallisesti korkosijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin nimellisesti noin 5% vuodessa, reaalisesti tuotto on ollut noin kahden prosentin luokkaa.

Tyypillisesti korkosijoituksia on pidetty osakesijoituksia selkeästi vähemmän riskillisinä, mutta erityisesti vuosien 2022-2023 korkojen nousu on osoittanut, että toisinaan myös korkosijoitukset saattavat altistua yli 10% kurssilaskuille. Tyypillisesti korkosijoituksiin on suositeltu joidenkin kymmenien prosenttien allokaatiota kokonaissalkusta, joskin näitä suosituksia on 2000-luvulla usein laskettu, erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten (kts. seuraava kohta) yleistymisen myötä.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Erityisesti 2000-luvulla sijoitusmarkkinat ovat enevästi hakeneet tuottoja myös ns. vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Termillä tarkoitetaan käytännössä kaikkia pörssiyhtiöiden ja korkosijoitusten ulkopuolisia sijoituskohteita. Tämä tarkoittaa että vaihtoehtoisten sijoitusten kirjo on varsin laaja. Suosituimpia vaihtoehtoisia sijoituskohteita ovat sijoitukset listaamattomiin yrityksiin, kiinteistöt ja raaka-aineet.

Näyttää myös siltä, että kryptovaluutat, erityisesti bitcoin (mahdollisesti myöhemmin myös ether) olisivat mahdollisesti hiljalleen vakiinnuttamassa paikkaansa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kategoriassa.

Miten defi-käyttäjän sitten tulisi näihin “perinteisiin” sijoituskohteisiin sijoittaa?

Se ainakin on selvää, että sijoitusneuvontaa ei tule antaa tällaisen blogi-tekstin kautta, tuntematta sijoittajan lähtötilannetta. Sijoitusstrategian laatiminen on hyvin henkilökohtainen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon niin henkilön lähtötilanne kuin tulevaisuuden näkymätkin sekä tiedostaa näihin liittyvät epävarmuustekijät.

Emme siis voi kertoa, kuinka sinun tulisi sijoittaa. Sen sijaan voimme hieman kertoa, mitä ns. perinteisestä sijoittamisesta kannattaa ajatella.

Sijoittamisen mentaliteetti

Perinteisen sijoittamisen piirteet ja erot defi-sijoittamiseen ovat suhteellisen yksinkertaisia, intuitiivisia ja helposti omaksuttavia.

Näkemyksemme mukaan suurin ero defi-sijoittamisen ja perinteisen sijoittamisen välillä saattaakin piillä näiden sijoitustyyppien edellyttämässä erilaisessa psykologiassa.

Verrattuna krypto- ja defimaailman nopeisiin liikkeisiin, korkeaan riskiin ja korkeaan tuottoon, perinteinen sijoittaminen voi olla tuskastuttavan hidasta. Onnistunutkaan, markkinoiden keskituoton ylittävä sijoittaminen ei tarjoa elämää merkittävästi hetkauttavia tuottoja yhdessä tai muutamassakaan vuodessa. Korolle korkoa-ilmiö alkaa toimia merkittävästi vasta, kun puhutaan useiden kymmenien vuosien sijoitusajasta.

5%/v tuotto alkupääomalle ja 5% tuotto korkoa korolle. Korkoa korolle-ilmiö alkaa tuottaa huomattavaa lisätuottoa sijoitusajan lähestyessä 20 vuotta.

Vaurastuminen näin hitaasti, vuosikymmenten horisontilla, saattaa tuottaa haasteita sijoittajan psykologialle. “Teen kaiken niin kuin neuvotaan, ja silti juuri mitään ei tunnu tapahtuvan.” Tämän tyyppinen turhautuminen ja kärsimättömyys puolestaan on omiaan aiheuttamaan tarvetta “tehdä jotakin”, tuottojen kasvattamisen ja vaurastumisen nopeuttamiseksi.

Nämä “jotain tekemisen”-tarpeesta kumpuavat sijoitusratkaisut puolestaan usein ovat tuloksiltaan omiaan ennemminkin hidastamaan kuin edistämään pitkän aikavälin vaurastumista.

Sijoittaminen kryptoihin tai defiin tarjoaa usein tuloksia (myönteisiä tai kielteisiä) varsin nopeasti. Se on jännittävää, ja omiaan herättämään voimakkaita tunnekokemuksia. Tunteiden vaikutuksesta toimiminen on lähtökohtaisesti riski, mutta hyvin dynaamisella sektorilla kuten defi, sitä ei välttämättä ole mahdollista täysin välttää. Riskiä voidaan kuitenkin hallita rajaamalla kryptoihin tai defiin sijoitettua allokaatiota siten, että suurimpienkaan riskien realisoituminen ei aiheuta kokonaissalkussa kestämättömiä tappioita.

Toisin kuin suhteellisen pienen defi-allokaation, osake- ja korkoallokaation tulisi yleensä muodostaa suuri osa sijoittajan kokonaissalkusta. Jos sijoittajan tunteet pääsevät liiaksi vaikuttamaan näin suuren allokaatioon, ollaan potentiaalisesti hyvin vaarallisilla vesillä.

Osake- ja korkoallokaatioita koskevissa, tunneohjautuvissa ratkaisuissa on mahdollista tehdä omalle sijoitusomaisuudelle merkittävää vahinkoa, josta toipuminen sijoittamisen keinoin saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta, erityisesti mitä myöhemmästä elämänvaiheesta on kysymys.

Siinä missä kryptoihin tai defiin sijoittaminen voi sijoittajalle olla pienimuotoinen seikkailu, joka parhaimilllaan tuottaa tuntuvia tuottoja muutamissa vuosissa tai joskus jopa kuukausissa, perinteinen sijoittaminen tulisi nähdä elämänmittaisena projektina, jonka tarkoitus on hitaasti mutta johdonmukaisesti kasvattaa omaa henkilökohtaista taloudellista liikkumavaraa. Jännityksen ja tunnekokemusten hakemisen sijasta tämänkaltaisen sijoittamisen tulisi suurimmalta osalta perustua kärsivällisyyteen ja pitkän sijoitusajan vivuttamiseen korkoa korolle-ilmiön kautta.

Mikäli osakesijoittamisesta haluaa tavoitella korkeampia tuottoja lyhyemmällä aikavälillä, kannattaa tähän tehdä oma rajattu, kokonaisriskin hallintaan istuva allokaatio, ns. pelikassa. Jos taas sijoittaja on jo päättänyt tehdä allokaation defin kaltaiseen, paljon riskiä sisältävään ja paljon toimialatuntemusta vaativaan sektoriin, voidaan kysyä onko korkean riskin allokaatiota ja/tai omaa kognitiivista kapasiteettia enää perusteltua pilkkoa muihin aktiivista keskittymistä vaativiin sijoituskohteisiin.

Yhteenveto

Perinteinen sijoittaminen ja defi-sijoittaminen täydentävät toisiaan ja ovat oikealla allokaatiolla hyvin sovitettavissa yhteen. Tämän artikkelin tavoitteena on kuitenkin ollut kiinnittää huomio erilaisten sijoitusaktiviteettien vaatimaan erilaiseen mentaliteettiin.

Suurimmat näkemämme virheet sijoittamisessa ovat tapahtuneet, kun sijoittajan mentaliteetti ei ole ollut sijoitusaktiviteettiin sopiva.

Defin kaltaiset, korkean riskin omaavat ja aktiivista hallinnointia vaativat edellyttävät sijoittajalta oma-aloitteisuutta, halukkuutta nähdä vaivaa ja kykyä kantaa riskiä. Tällainen sijoittaminen harvoin sopii sijoittajalle, joka haluaa välttää epämukavuuden tunteita ja päästä sijoittamisessaan mahdollisimman helpolla. Perinteinen sijoittaminen puolestaan vaatii sijoittajalta ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja malttia. Suuria, useiden kymmenien prosenttien allokaatioita omassa salkussa ei pidä liikutella impulsiivisesti tai hetkellisten markkinauutisten perusteella. Tällainen sijoittaminen sopii huonosti sijoittajalle, jota motivoi jännitys ja mahdollisuus nopeisiin tuloksiin.

Taitavin sijoittaja onkin se, joka pystyy tarpeen mukaan navigoimaan näiden kahden mentaliteetin välillä. Tämä mahdollistaa sekä hitaan, vuosikymmenissä korkoa korolle vivuttavan omaisuuden vakaan kasvattamisen, että mahdollisesti merkittävänkin lisätuoton tavoittelun rajatulla riskillä. Useimmilla sijoittajilla toinen puoli tästä yhtälöstä, joko maltillisuus tai riskinotto, toteutuu sisäsyntyisen temperementin perusteella melko helposti.

Kotitehtäväksemme sijoittajana kehittymisessä meistä jokaiselle jääkin sopivasti ruokkia ja kultivoida itsellemme vähemmän luontaista puolta.

Kvarn X-kaupankäyntipalvelussa käyt helposti ja turvallisesti kauppaa kryptovaluutoilla.

Yli 20 tokenin valikoimassamme mukana suurimpien tokeneiden ohella defi-tokenit Aave (AAVE), Uniswap (UNI ) ja Compound (COMP) sekä vakaavaluutat (USDT, USDC ja DAI. Uutena asiakkaana käyt kauppaa palvelun parhaassa hintaluokassa (kaupankäyntikulu vain 0,4%) lokakuun loppuun saakka.

Tutustu palveluun:
www.kvarnx.com

Artikkelin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään artikkelin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Artikkelin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarn Capitalin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Artikkelissa esitetyt tiedot koskevat artikkelin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa artikkeliin sisältyvän tai artikkelissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus